Vilkår for bruk av tenesta Fjorden Arena Gjestenett

Generelt om ansvar og bruk av terminalutstyr

Brukaren er sjølv ansvarlig for at eige terminalutstyr (telefon, pc, nettbrett ol.) kan nyttast ved tilgang til WiFi-sonen.

Brukaren har ikkje rett til å gjera inngrep eller endringar i WiFi-sonen, eller installasjonar forøvrig, som medfører endring i produktets funksjon eller formål.

Generelt om bruk av Tenesta

Brukaren har ikkje rett til å nytta Tenesta til lovstridige forhold og skal forholda seg til allmenn etikk og moral, og skikk og bruk som gjelder for internett. Tenesta kan ikkje nyttast til å bruke, kopiera, spreia eller på anna måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikkje er ment for Brukaren eller som Brukaren har skaffa seg uberettiga tilgang til. Brukaren må ved bruk av Tenesta ikkje forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annan måte skaffe seg uberettiga tilgang til andre tenester eller systema som Brukaren ikkje har rett til å nytte. Brukaren forpliktar seg til ikkje å nytte Tenesta til å vise innhald som kan virke støytande på andre ved Brukarstedet. Brukaren kan ikkje vidareselge eller vidareformidle noko del av Tenesta, herunder leie eller låne ut WiFi-sona til andre.

Stenging og brukarrestriksjonar

Ved brot på vilkår kan Brukarstaden, utan nærare varsling, helt eller delvis stenge Brukarens tilgang til Tenesta umiddelbart. Brukerstaden er uten ansvar for kostnader eller tap som Brukaren måtte bli påført som følge av forannevnte tiltak.

Manglar og erstatning

Brukarstaden er ikkje erstatningsansvarlig for avbrot eller manglar ved Tenesta som direkte eller indirekte forårsakar tap for Brukaren.

Dette omfattar, men er ikkje begrensa til, tap som følge av at Brukaren mister eller får skade på data, tap ved at data blir feilsendt av Brukarstaden, tap ved at Brukaren blir avskore frå å bruke Tenesta, tapt forteneste, avsavnstap og følgetap.

Brukaren er erstatningsansvarlig for det tap Brukarstaden blir påført som følge av Brukerens vesentlige mislighold. Brukaren skal holde Brukarstaden skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Brukerstedet som følge av Brukerens egen bruk av Tjenesten.

Lagring av personopplysningar

Leverandøren lagrar følgande informasjon om Brukaren; informasjon om bruk av Tenesta som er tillatt ved samtykke eller ved lov for administrasjon av tenesta (som er IP-adresse, evt MAC-adresse, målt datamengde, samen med påloggings- og avloggingstidspunkt).

Leverandøren brukar Cisco Meraki som for server hosting. Data lagrast i EU og er dekket av EUs personverndirektiv.

Brukarstaden og Leverandøren plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger Brukerstedet har fått om Brukaren og hans bruk av Tjenesten, med mindre det foreligger samtykke fra Brukaren, eller med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.

Bruk av personopplysningar

Leverandøren vil oppbevare opplysningar om Brukaren også etter utløpet av en tilkoblings-økt med tanke på brukarvenlegheit ved seinare tilknytning til WiFi-sonen (automatisk pålogging innan 2 dager og for å presentere aggregerte data om Brukarstadens trafikkmønster (etter melding 81089 til Datatilsynet), rørslemønster og måling av trådlaus dekningsområde.

Sikkerheit

WiFi-sonen er et opent trådlaust nett med begrensa sikkerheitsfunksjonar. All datatrafikk sendes ukryptert etter pålogging, og det forutsettes at Brukaren sjølv tar nødvendige sikkerheitstiltak for å beskytte seg, sitt utstyr, og den informasjon Brukaren ønsker å utveksle via WiFi-sonen.

Meldingar

Brukarstaden kan kontaktast på bb@fusa-kraftlag.no

Tvister

Tvister vedrørende avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikkje kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler.